ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

AHAVI BERRYLION TOOLS

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
n/a n/a
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

n/a = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

n/a

hr.berrylion@gmail.com

016866100

n/a

www.berrylion.com

N/A

អាហាវីប៊ែរីឡាយអិន ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបកណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ឧបករណ៍សំណង់ ឧបករណ៍សួនច្បារនិង ឧបករណ៍សម្រាប់ជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីនផ្សេងៗ ដែលនាំចូលមកពីក្រុមហ៊ុន ប៊ែរីឡាយអិន (BERRYLION TOOLS) ប្រទេសចិន។