ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Baby World

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR & Admin

069 888 675

: hr@shopbabyworld.com

078 777 870/

N/A

N/A

N/A

BabyWorld is a one-stop store for mother and baby products in Cambodia, we now have 3 stores and an online store.