ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

UMG CAMBODIA

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

N/A = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

CHAK SOKKHEANG

0885239800/0966077375

sokkheamh.chak@umgroups.com

N/A

N/A

www.umgcambodia.com

N/A

UMG Cambodia is a fast growing heavy equipment solution provider in Cambodia. Understanding of customer needs, prudent management, and extensive coverage across Cambodia, UMG not only survived the crisis, but also successfully grew its business exponentially through the years. We offer market leading products such as Volvo Construction Equipment (VCE), SDLG, Matador, Tower Crane, Building Hoist, JMC Light Trucks, Dong Feng Truck, Airman, Baifa Generator, Furukawa, Deutz Fahr Tractor. Our business revolves around customer satisfaction. We choose to provide more than just simply selling quality construction equipment; instead our services cover their other needs as well.