ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

STAR AUTO (CAMBODIA)CO.,LTD

ដៃគូសហការមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
48

N/A

N/A = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Nhem Kolab

0969999081

hr@starauto-cambodia.com

023231488

N/A

N/A

N/A

Star Auto (Cambodia) Company, Limited is the Authorized General Distributor for Daimler AG of Mercedes-Benz Passenger Cars and Commercial Vehicles in the Kingdom of Cambodia. Star Auto seeks dynamic candidates with a passion for cars and customer service.