ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

XIHURESORTHOTEL

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

service = % of total employee

កម្ពុជា, French

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

0

N/A

070745977

N/A

N/A

N/A

N/A