ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

XIHURESORTHOTEL

ដៃគូសហការទូទៅ

សកម្មភាពសេវាកន្លែងស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
15 4 0 0

Cambodian

អ្នកគ្រប់គ្រង = 90.00 % of total employee

កម្ពុជា, ព្រះសីហនុ, ព្រះសីហនុ, ៣, ភូមិ១

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

0

N/A

070745977

N/A

N/A

N/A

N/A