ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Chip Mong Industries

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

ផ្គត់ផ្គង់បេតុង​ ក្បឿង ទុយោ = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

086435435

n/a

067555700

N/A

N/A

N/A

Chip Mong Industries ជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេក្នុងការផ្គត់ផ្គង់បេតុងលាយស្រេចនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងក្បឿង និងទុយោ គុណភាពខ្ពស់ ដែលផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមល្អឥតខ្ចោះដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអុីតាលី។