ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Norak Seng Law Firm

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

098827799

noraksenglaw1@gmail.com

068​827​799

N/A

N/A

N/A

Norak Seng Law Firm គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានក្រុមការងារមានវិជ្ជាជីវ បទពិសោធន៍ និងមានមេធាវីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។ ពួកយើងបានត្រៀមខ្លួនរទចជាស្រេចក្នុងការបម្រើសេវាផ្លូវច្បាប់ និងសេវាផ្សេងៗជូនអតិថិជនដូចជា ប្រតិបត្តការអាជីវកម្ម រួមបញ្ជូលទាំងការវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្ម កម្មសិទ្ធបញ្ញា កាពារម៉ាកពាណិជ្ជនាម ដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងវិវាទផ្សេងៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ។