ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Camerican International School

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

016744171

job.camerican@gmail.com

061595969

N/A

N/A

N/A

Camerican International School (CamIS) is the only private school that provides your children the best quality of Education and to help them building the capacity and potential to compete in the future graduation and labor market at nationally and internationally in Asean Countries and Worldwide. We dedicated to provide Kindergarten Program, Khmer General Education Program, General English and Chinese Program.