ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុននំប៉័ងផ្សារលើ

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
1 1
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
962650291

N/A

វិចខ្ចប់ = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0962650291

0962650291

N/A

0962650291

0962650291

N/A

N/A

គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតនំប័ុងដែលឈានមុខក្នុងទីផ្សារ