ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Cambodian-Sino Metallic Material Industrial Park Co.Ltd

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N\A N\A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

N\A = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

087 50 16 89

N\A

khvatkinsan@gmail.com

N\A

N\A

N/A

N/A

Phonm Penh