ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Montra Nivesha Angkor's Boutique Residence

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

063964600

N/A

063964600

N/A

N/A

N/A