ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Alpha Gold Futures Co.,Ltd

គ្រឹះស្ថានសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
o o
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

Technologies = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

0

kimhong.te@alphagoldfutures.com

N/A

N/A

N/A

N/A

Alpha Gold Futures Co.,Ltd is a leading online Gold brokerage trading company. We commit to offering high quality investment solutions, by bring latest technologies, retaining highly talented people with integrity and producing consistent and competitive results for our clients. We are multinational companies.