ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Wilmar

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

093675666

N/A

channalin.keo@kh.wilmar-intl.com

N/A

N/A

N/A

N/A