ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុលីហួរភីអិលស៊ី

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

ផ្ដល់កម្ចីឥនទាន = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

023890888

jobs@lyhourmfi.com.kh

023999368

N/A

www.lyhourmfi.com.kh

N/A