ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

KK FUND LEASING Plc.

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

023212559

N/A

023212559

N/A

N/A

N/A

ក្រុមហ៊ុន ខេ ខេ ហ្វាន់ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ភតិសន្យា​(សេវាកម្ម​ បង់រំលស់ រថយន្ត ម៉់ូតូ សម្ភារៈបរិក្ខាអេឡិចត្រូនិច គ្រឿងចក្រកសិកម្ម)