ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុន ហ្វជូណា (FORTUNA INTERNATIONAL (CAMBODIA) INDUSTRY CO., LTD. )

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

ផ្នែកដេរ = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Li XiuQing

016778809

n/a

0976545001

N/A

N/A

N/A

N/A