ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុន ឯក សុក្រឹត្យ ឯ.ក

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
10

N/A

0 = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

066309192

0

jc_battambang@nea.gov.kh

081767680

N/A

N/A

N/A