ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

B.A.D Foreign Language School

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
10

N/A

អប់រំ = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

089334480

0

N/A

070334480

N/A

N/A

N/A