ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុន ហុង ​ឆាយ ហេង (HONG CHHAY HENG CO.,LTD)

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ការសាងសង់អគារ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
10 1 0 0

Cambodian

0 = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង, សង្កែ, អូរដំបង ១, វត្ដតាមិម

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

092937770

0

N/A

098355600

N/A

N/A

N/A

ក្រុមហ៊ុន ហុង ឆាយ ហេង ជាក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសំណង់(សាងសង់ផ្លូវ អគារ ស្តាប្រឡាយ និងជីកស្រះ)ដែលឈានមុខគេនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។