ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

សេវាកម្ម = % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0967908597

N/A

0967908597

N/A

N/A

N/A

អម្រឹតជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេក្នុងការរួមចំនែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនសប្រទេសកម្ពុជាតាមការផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនតាមគោលដៅយ៉ាងច្រើន។អម្រឹត មានការប្តេជ្ញាចិត្តនិងមានយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរយៈពេលវែងដើម្បីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេនៅទីផ្សារ។បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ ដោយមានទុនិកដ៏ឆ្នើមរួមមាន IFC,Avans,FMO,LFPនិងមានសហគមបុគ្គលិកអម្រឹត (Botta)។បច្ចុប្បន្នអម្រឹតមានសាខាចំនួន ១៥៥ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងខេត្ត.រាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។