ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ធនាគារ ស្ថាបនា

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
30

N/A

0 = % of total employee

Philippines

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0

0963462222

info@sathapana.com.kh

0963462222

N/A

sathapana.com.kh

N/A

ឯកជន