ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

YINKOK FOOD CORP

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

093 357 555

093 357 555

jobs@cbm.com.kh/ samuth.or@cbm.com.kh

093 358 55

N/A

http://www.yinkok.com/

N/A

ក្រុមហ៊ុន យីងកុក ហ្វូដខប ខុផេរេសិន ខូអិលធីឌី គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយខាងចំណីអាហារនិង ភេសជ្ជះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលអតិថិជនមួយចំនួនធំបានទទួលស្គាល់រួចមកហើយ តាមរហះហាងរបស់យើងខ្ញុំដែលរួមមាន ធីអែនស៊ី (T&C) ឡូតេរៀ (Lotteria) ដូមីណូភិហ្សា (Domino’s Pizza) ទូឡេហ្ស៊ូ (Tous Les Jours) និង ឌឹអេស៊ានឃីតឈែន (The Asian Kechen)។