ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Grand Diamond City

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
Co 5852 kh/2002 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
1331

N/A

Casino Hotel and Restuarant = % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

នួន ង៉ូវ

098597234

hr.m@grandexclusive.com

N/A

N/A

N/A

N/A