ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Grand Diamond City

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពសេវាបំរើអាហារផ្សេងទៀត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
Co 5852 kh/2002 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
1331 695 0 0

Cambodian

Staff = 60.00 % of total employee

កម្ពុជា, បន្ទាយមានជ័យ, ប៉ោយប៉ែត, ប៉ោយប៉ែត, ក្បាលស្ពាន២

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

នួន ង៉ូវ

098597234

hr.m@grandexclusive.com

N/A

N/A

N/A

N/A

Casino Hotel and Restruarant