ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Alliance Pharma Cambodge

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

Phisiolac Nutrition Advisor = % of total employee

Indonasia

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Mr.Phon Sarun HR-Recruiter

0

N/A

031 698 3999

N/A

N/A

N/A

Alliance Pharma Cambodge is the big local company in Cambodia which achieved the international standard of WHO-GSDP, for the storage and distribution of Pharmaceutical and cold-chain products. The Quality Management System of the company has been certified with ISO 9001-2008 and upgrading to the latest version ISO 9001-2015. Alliance Pharma Cambodge was established since 2001, our business is to do marketing, sales and distribute pharmaceutical, health care, and baby care products in Cambodia.