ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

The Place Hostel & Rooftop Bar

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
2

N/A

= % of total employee

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0965379599

0965379599

N/A

0965379599

N/A

N/A

N/A

We need someone who speaks REALLY GOOD ENGlISH available from: