ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

UMG

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
10

N/A

= % of total employee

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0885239800/0966077375 or 0713322158/098396668

0885239800/0966077375 or 0713322158/098396668

N/A

0885239800/0966077375 or 0713322158/098396668

N/A

N/A

N/A

Interested candidates please send the updated CV.