ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រែនដាយម៉ិនស៊ីធី និងប៉ោយប៉ែតរីហ្សតកាស៊ីណូ

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
50

N/A

អ្នកចែកបៀ = % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

016474657

016474657

N/A

077229884

N/A

N/A

N/A

ជាកាស៊ីណូដែលស្ថិតនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែត។