ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Lolc cambodia PLC

គ្រឹះស្ថានសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

081800781

none_lolcpv@no-replay.com

081800781

N/A

N/A

N/A

អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំមួយ ក្នុងចំណោម គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធំជាងគេនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ន អិលអូអិលស៊ី កំពុងបម្រើ សេវាកម្មដល់អតិថិជន ចំនួនជាង ២០១ ៥៨៩នាក់ ដែលមាន ផលប័ត្រឥណទាន សរុបចំនួនជាង ២៤៧ លានដុល្លារអាមេរិក។ ដើម្បីជួយគាំទ្រនូវ ដំណើរការ ពង្រីកអាជីវកម្ម យ៉ាងឆាប់រហ័ស របស់ក្រុមហ៊ុន អិលអូអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើស ជាច្រើននាក់ សម្រាប់សាខាទាំង ២៥ខេត្ត/រាជធានី។