ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Canadia Bank Plc

គ្រឹះស្ថានសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពការពារសន្តិសុខឯកជន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
23 0 0 0

N/A

N/A = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ