ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

LOLC PLC

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
"0" "0"
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
500 0 0 0

N/A

Finance & bank = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, កំពង់ធំ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

081 900 326 / 081 900 327 / 081 900 328

081 900 326 / 081 900 327 / 081 900 328

recruitment@lolc.com.kh

081 900 326 / 081 900 327 / 081 900 328

N/A

www.lolc.com.kh

N/A

អិលអូអិលស ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស ៊ី គឺជាគគរឹះស្ថានម៊ីគរូហិរញ្ញវត្ា ធំមួយ រន ងចំខោម គគរឹះស្ថានម៊ីគរូហិរញ្ញវត្ា ធំជាងខគខៅរន ងគបខេសរមព ជា។ បចច បបនន អិលអូអិលស ៊ី រំព ងបខគមើខសវារមមដល់

អត្ិថិជន ចំនួនជាង ២១៧ ១៦៩នារ់ ដដលមានផលប័គត្ឥណទានសរ បចំនួនជាង ២១២ លានដ លាារអាខមរិរ។

ខដើមប៊ីជួយ គំគេនូវដំខណើរការពគង៊ីរអាជ៊ីវរមមយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់គរុមហ ន អិលអូអិលស ៊ី គត្ូវការខគជើសខរើសដូចខាងខគកាម៖