ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា

សហការរួមគ្នា

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

081758341

none_maximapv@no-replay.com

023214240

N/A

N/A

N/A

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០០ហើយទទួល​ អជ្ញាប័ណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មឥណទានជូនប្រជាជនខ្មែរនៅតាមបណ្ដោខេត្ត​​ រាជធានី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលត្រូវការទុនយកមកពង្រីករបរអាជីវកម្ម ឬមុខរបរថ្មី។​ ដូចនេះ

ម៉ាក់ស៊ីម៉ាត្រូការជ្រើសរើស មន្រ្តីឥណទានស្ម័គ្រចិត្ត (​ Credit Officer, Volunteer ) ចំនួន​ 40 នាក់​ សម្រាប់

ការិយាល័យ ស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការម៉ាក់ស៊ីម៉ា។