ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

OPENNET

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
O O
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

N/A = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, កំពង់ចាម

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Yi Kim Leang

0972443287

kimleang.yi@opennet.com.kh

N/A

N/A

http://www.opennet.com.kh

N/A

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh