ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Elite Food Co., Ltd

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពសេវាកន្លែងស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
50 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR Department

apply@elitefood.com.kh

+855235351888

N/A

N/A

N/A

Elite Food Co., Ltd, which is member of Hong Leng Hour Group, is operating and managing a chained restaurant, Mo-Mo-Paradise. Mo-Mo Paradise is Named #1 “Shabu-Shabu Brand in Asia” Mo Mo Paradise (aka Mo Mo) is one of The top popular hotpot brands in Japan. From a humble restaurant nested in Shinjuku. Tokyo in 1993, today Mo Mo has been growing its brand to all over Japan as well as other Asian countries such as Taiwan, China, Thailand, Shanghai, Vietnam, and even the United States. One of Mo Mo’s Signature recipes that are favoured by our guests from around the world is our soups (Shabu-Shabu & Sukiyaki) & sauces (Ponzu & Gomadare), which are extracted from natural ingredients in Japan. We are proud to be one of a few restaurant chains in Asia that do not use MSG & any kinds of additives. In 2016, Mo Mo Paradise opens its first restaurant in Cambodia through a Master Franchise to ELITE FOOD Co., Ltd. We are excited to bring authentic Shabu-Shabu and Sukiyaki to our guests in Cambodia with one ultimate goal: “HOSPITALITY FROM OUR HEART”.