ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

DKSH (Cambodia) Ltd

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

N/A = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, កំពង់ចាម

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

KIM Vuthy

031 333 02 80

jobs@dksh.com.kh

N/A

N/A

http://www.dksh.com.kh

N/A

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!