ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ODI Asia Co., Ltd

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពផ្នែកច្បាប់

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

077333424 /077333423

recruitment@odi-asia.com

023722431

N/A

www.odi-asia.com

N/A