ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

103 New Production Group Plc.

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការលក់យានយន្ត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

070 576 103

hr@103npt.com.kh

093 888 103/070 300 103

N/A

Website: www.103npt.com.kh

N/A

ក្រុមហ៊ុន១០៣ ញូប្រដាកសិនគ្រុប ភី អិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កើតទ្បើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៩ នាំមុខគេខាងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ខាងក្នុង និងផលិតផលិតផលដែកស្មិត តម្លើងពិដានម្នាងសិលា តម្លើងទ្វារ បង្អួច ទ្វាររមូល ក្រដាសបិទជញ្ជាំង កញ្ចក់ គ្រឿងសង្ហារឹមសាលារៀន គូសប្លង់ និងសាងសង់។