ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Aeon Cambodia

ការិយាល័យអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុនបរទេស

សកម្មភាពសេវាកន្លែងស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

Provide cutomer service = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

recruitment@aeoncambodia.com.kh

023 988 581

N/A

(Japan):www.aeon.info

N/A

AEON Cambodia គឺកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុង ១២ ប្រទេសដែលរួមមាន ប្រទេសជប៉ុន ប្រទេស ចិន និងប្រទេសក្នុងអាស៊ី។ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី នេះគឺបង្ហាញយ៉ាងអស្ចារ្យ អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ ពួកយើងកំពុងពន្លឿនសកម្មភាព បើកផ្សារទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រូមទាំងបង្កើតឱកាសការងាររាប់ពាន់នាក់ សម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ ដើម្បីជួយអោយមានការរីកលូតលាស់នូវសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់។