ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

MAXIMA Microfinance Plc.

គ្រឹះស្ថានសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការផ្តល់ឥណទានផ្សេងទៀត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
00005996 L001-100086918
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
200 40 0 0

Cambodian

មន្រ្តីឥណទាន = 30.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ, ចំការមន, ផ្សារដើមថ្កូវ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR Department

HR Officer

+(855) 96-647-707 3

head.hr@maxima.com.kh

N/A

N/A

www.maxima.com.kh

www.maxima.com.kh