ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សំរឹទ្ធស័ក​ មីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ(Samrithisak Microfinance)

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

093 222 770

okimleang@samrithisak.com

023 993 333

N/A

N/A

N/A