ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Manulife(Cambodia) PLC

គ្រឹះស្ថានសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

sales = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, កំពង់ចាម

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Ms. Sodaleap Hut

+855 23 965 965

sodaleap_hut @manulife.com

N/A

N/A

http://www.manulife.com.kh

N/A

Commenced operation on 28 June 2012, Manulife Cambodia was the latest market entry by Manulife Financial, one of the world leading life insurance companies. As the first wholly foreign-owned life insurance company in the kingdom, Manulife Cambodia committed to providing clients with much needed financial protection products and services