ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Hydrologic Social Enterprise

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការលក់យានយន្ត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Ou Puttida

hr.coordinator@hydrologichealth.com

093565555

N/A

http://www.hydrologichealth.com

N/A

iDE, an international non-profit development organization and Hydrologic Social Enterprise have a mission to ensure all families in rural Cambodia have access to safe, clean drinking water. Hydrologic are now looking for motivated and dedicated candidates for the positions of Provincial Managers nationwide. Provincial Managers play a key role in leading, coaching and supporting Clean Water Experts to work with local communities – particularly women - to provide education and clean water solutions for their families.