ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Noyakong Group Co.,Ltd

សហការរួមគ្នា

ការលក់យានយន្ត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

089 333 538

none_noyakong1@no-replay.com

089 333 538

N/A

www.noyakong.com

N/A