ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ"អម្រឹត"

ដៃគូសហការទូទៅ

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
39 0 0 0

N/A

credit officer = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

012992132

012992132

lida@amret.com.kh

012992132

N/A

http://job.amret.com.kh

N/A

អម្រឹតជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេក្នុងការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៃប្រទេសកម្ពុជា តាមរយះការផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដល់អតិថិជនគោលដៅយ៉ាងច្រើន ។ អម្រឹតមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងមានយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មវយះពេលវេង ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឈានមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារ។

អម្រឹតបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ ដោយភាគទុនិកដ៌ឆ្នើមរួមមាន IFC,Advans, FMO, LFP និងសមាគមបុគ្គលិកអម្រឹត(Botta)។ បច្ចុប្បន្ន អម្រឹតមានសាខាចំនួន ១៤១ ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងខេត្តរាជធានី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ បើគិតត្រឹមខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះអម្រឹតមានបុគ្គលិកប្រមាណ ៣៨០០ នាក់ ដែលកំពុងបម្រើសេវាដល់អតិថិជនច្រើនជាង ៤១៥.០០០ នាក់និងសម្រេចបាននូវប្រាក់កម្ចី-សន្សំចំនួន ២៤២លានដុល្លាអាមេរិក និងប្រាក់ចំនួន ៤៩៣ លានដុល្លាអាមេរិក។