ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

VSO Cambodia

អង្គការអន្តរជាតិ

សកម្មភាពអង្គការ និងអង្គភាពក្រៅប្រទេស

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

Provide volunteers program to fight for the poverty = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

N/A

suon.soklaing@vsoint.org

023 882 768

N/A

N/A

N/A

About VSO

VSO is an international development charity. Our volunteers work with local organisations that serve

 poor people. They help give children a future through education. They improve the standards of care

 in hospitals. They train poor people in the skills they need to earn a living. Our volunteers do whatever 

needs to be done to break down the barriers that trap people in poverty.