ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Manulife (Cambodia) PLC

គ្រឹះស្ថានសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Ms. Sodaleap Hut

000000000

sodaleap_hut@manulife.com

000000000

N/A

www.manulife.com.kh

N/A