ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

CPL Cambodia Properties Limited

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សេវាបោកគក់ និងបោកស្ងួតសំលៀកបំពាក់ និងផលិតផលធ្វើពី រោមសត្វ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Ms. SOURN Phallanida

095 27 99 27

hr@cplagent.com

023 213 666

023 220 239

www.cplagent.com

N/A