ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Ly Hour Microfinance Institution Plc.

ដៃគូសហការមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

023 980 888 / 023 988 368

jobs@lyhourmfi.com.kh

023 980 888 / 023 988 368

N/A

www.lyhourmfi.com.kh

N/A