ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

New Hope Cambodia

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការអប់រំនៅមតេ្តយ្យ និងបឋមសិក្សា

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, សៀមរាប

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Mr. Vannak Noeum

administrationmanager@newhopecambodia.com

098 762627

N/A

N/A

N/A