ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

iCare Benefits (Cambodia) Co., Ltd

ដៃគូសហការមានកម្រិត

ដំណើរការទិន្នន័យ ការបង្ហោះគេហទំព័រ និងសកម្មភាពប្រហាក់ ប្រហែល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

chantha.lim@icarebenefits.com.kh

023960960

N/A

N/A

N/A

iCare Benefits (Cambodia) is a comprehensive employee benefits package coupled with a multi-channel retail operation that enhances workers’ lives while boosting their morale, loyalty and productivity. With support from employers in developing nations, iCare Benefits members gain access to essential items that are instantly affordable through installment payments with no interest. The program provides workers with access to essential products and services so they can enjoy a more comfortable, healthy, smart, and prosperous life both in the workplace and at home. To learn more about iCare Benefits