ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត "HKL"

ដៃគូសហការទូទៅ

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
500 0 0 0

N/A

credit officer = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

023224102

093405000

job@hkl.com.kh

093405000

N/A

N/A

N/A

ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត "HKL"ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ខ្ជីប្រាក់ សន្សំប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ សេវាអេធីអិម សេវាធនាគាចល័ត  និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ដែលមានការិយាល័យប្រតិបត្តិការនៅទូទាំង ២៥ ខេត្តរាជធានី ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។